เครื่องพิมพ์ HP DeskJet, ENVY, OfficeJet – หมึกสีดำไม่พิมพ์และปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 5645, ENVY 5640, 5642, 5643, 5644, 5646, 5660, 5661, 5663, 5664, 5665, 7640, 7643, 7644, 7645, Officejet 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746 และ 8040 e-All-in-One ซึ่งมีระบบ Neat
คุณภาพเอกสารหรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์เป็นรอยหรือซีดจาง สีขาดหาย หรือข้อความไม่ชัดเจน งานพิมพ์เลอะหมึก มีรอยหมึก หมึกเลอะ รวมทั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ
เฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows: หากคุณพบว่ามีตัวอักษรที่ไม่ชัดเจน ซ้อนทับหรืออ่านไม่ออก ผลงานพิมพ์ไม่ครบถ้วน ขาดหาย ให้ไปที่หัวข้อหน้าเอกสารพิมพ์อักขระผิดพลาดหรืออ่านไม่รู้เรื่องในระบบ Windows
รูปภาพ : ตัวอย่างข้อความที่ไม่ชัดเจนหรืออ่านไม่ออก หรืองานพิมพ์ไม่สมบูรณ์

ภาพ: ข้อความไม่ชัดเจน อ่านไม่รู้เรื่องหรือพิมพ์ไม่ครบถ้วน

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบตลับหมึกว่าแท้หรือไม่โดยไปที่ hp.com/go/anticounterfeit
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

แนวทางที่สอง: ปล่อยเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้สักครู่

มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เช่น ข้อความไม่ชัดเจน หรือเกิดปัญหากับตลับหมึกใหม่ที่ติดตั้ง ทำความสะอาดโดยใช้ระบบอัตโนมัติของเครื่องพิมพ์ คุณไม่ต้องทำอะไร คุณภาพการพิมพ์ควรจะดีขึ้นภายในสองถึงสามชั่วโมง
 • หากบริการอัตโนมัติแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใดต่อไปอีก
 • หากบริการอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

แนวทางที่สาม: ตรวจสอบกระดาษ

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่องลงไปใหม่
   บันทึก
สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง ให้ไปที่ HP Home & Home Office
 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ลงในถ่านป้อนกระดาษ กระดาษหลายชนิดจะมีด้านสำหรับพิมพ์และด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษภาพถ่ายหรือสื่อพิมพ์พิเศษอื่น ๆ โดยปกติด้านที่เรียบกว่าจะเป็น ‘ด้านพิมพ์’ บางครั้งด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์จะมีโลโก้ผู้ผลิตพิมพ์ไว้
 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใส่กระดาษสะอาดที่ไม่มีรอยยับเข้าในเครื่อง
  อย่าใช้กระดาษที่มีรอยยับ
 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้ กระดาษที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok เป็นกระดาษมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีกับหมึกพิมพ์ของ HP
   โลโก้ ColorLok
  • สำหรับเอกสารที่พิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีจุดตัดสีชัดเจน ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้ผลงานพิมพ์ดีที่สุด
  • สื่อพิมพ์บางชนิดอาจไม่สามารถดูดซับหมึกได้ดีเพียงพอ หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ
 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้งและเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ 10-20 แผ่น แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น เพื่อดูว่าเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษหรือไม่
   บันทึก
กระดาษที่ไม่เหมาะสม เสียหายหรือไม่รองรับอาจทำให้เกิดเส้นริ้วแนวตั้งในผลงานพิมพ์
ตัวอย่างเส้นริ้วตามแนวนอนและแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
ภาพ: เส้นริ้วแนวนอนที่ผลงานพิมพ์
หากผลงานพิมพ์มีเส้นริ้วแนวนอน หรือปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ นอกเหนือจากเส้นริ้วแนวตั้ง ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ภาพ: เส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
อย่าเปลี่ยนตลับหมึกหากมีเส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์ ตรวจสอบกระดาษตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้ หรือค้นหาเอกสารที่ระบุเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้แทน เส้นริ้วแนวตั้งในเอกสารมักแก้ไขได้โดยการทำความสะอาดกระจกสแกน
หลังจากตรวจสอบกระดาษ ให้ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

แนวทางที่สี่: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

แนวทางที่ห้า: ตรวจสอบหมึกเลอะที่ด้านหลังของงานพิมพ์

หากมีเลอะหมึกที่ด้านหลังของงานพิมพ์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กวาดไล่รายการจอแสดงผลไปที่ Setup (ตั้งค่า) จากนั้นกดเลือกไอคอน Setup () (ตั้งค่า) เมนู Setup (ตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
 3. กวาดนิ้วที่จอแสดงผลเพื่อไปที่ Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) จากนั้นกดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์)
 4. กดเลือก Clean Page Smears (ทำความสะอาดหมึกเลอะ)
     บันทึก
  เสียงดังในการทำงานระหว่างการทำความสะอาดถือเป็นเรื่องปกติ
 5. หลังจากเครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าทดสอบ กดเลือก OK (ตกลง)
 6. ตรวจสอบหน้าทดสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

แนวทางที่หก: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ จากนั้นเปลี่ยนตลับหมึกที่เหลือน้อยหรือหมึกหมด

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ
จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือกไอคอน หมึกพิมพ์ () เพื่อแสดงระดับหมึกโดยประมาณในขณะนั้น
รูปภาพ : ตัวอย่างการแสดงระดับหมึกโดยประมาณขณะหมึกเต็ม

ภาพ: ตัวอย่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

   บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ทำตามขั้นตอนการแก้ไขต่อไป
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องตลับหมึก โดยวางสองนิ้วใต้มือจับเล็กๆ หนึ่งอันหรือทั้งสองอัน ที่ด้านข้างของฝาช่องตลับหมึก จากนั้นให้ยกขึ้น
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก

  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก

  หน้าจอ Door Open จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์พร้อมข้อความ, ‘The cover or door must be closed to print. Check that it is completely closed.‘ นอกจากนั้น ตัวเลือก Change Ink (เปลี่ยนหมึก) จะปรากฏขึ้นที่มุมด้านขวาล่างของจอสัมผัส
 3. กดเลือก Change Ink (เปลี่ยนหมึก) เพื่อรับชมวิดีโอบนจอสัมผัสเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก (ตัวเลือก)
 4. กดที่ตลับหมึกที่หมึกหมดหรือใกล้หมดเบา ๆ เพื่อนำออก
  รูปภาพ : กดตลับหมึกลง

  ภาพ: กดตลับหมึกลง

  • นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องที่อยู่ทางซ้ายเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สามสี
  • นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องที่อยู่ทางขวาเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สีดำ
 5. ดึงตลับหมึกพิมพ์เข้าหาตัวออกจากช่องติดตั้ง วางไว้ด้านข้างเพื่อนำไปรีไซเคิล
     บันทึก
  นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดไปรีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ตของ HP  ดำเนินงานอยู่ในหลายประเทศ/ภูมิภาค ท่านสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 6. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ สัมผัสที่พลาสติกสีดำบนตลับหมึกเท่านั้น
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

  ภาพ: นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

 7. ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปกันรอยออกจากตลับหมึกพิมพ์
     หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ลอกเทปกันรอยออก และอย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสตลับหมึกหรือหัวฉีดหมึก

  ภาพ: ลอกเทปกันรอยออก และอย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสตลับหมึกหรือหัวฉีดหมึก

 8. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องตลับหมึกเปล่า แล้วค่อยๆ ดันเข้าเข้าจนล็อคเข้าที่
  • ใส่ตลับหมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
  • ใส่ตลับหมึกดำลงในช่องด้านขวา
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกใหม่

  ภาพ: ใส่ตลับหมึกใหม่

 9. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 10. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ เมื่อฝาช่องปิดสนิท หน้าจอ Door Open ซึ่งมีข้อความ ‘The cover or door must be closed to print. Check that it is completely closed.‘ จะหายไป และเครื่องพิมพ์จะกลับไปหน้าจอหลัก
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

 11. เลือก OK (ตกลง)
 12. รอให้เครื่องพิมพ์ทำการปรับเทียบและจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ หลังจากจัดเรียงเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 13. กดเลือก OK (ตกลง) จากนั้นนำหน้าจัดเรียงตลับหมึกไปทิ้งหรือรีไซเคิล

แนวทางที่เจ็ด: พิมพ์และตรวจสอบรายงานวินิจฉัยป้ัญหาคุณภาพการพิมพ์ จากนั้นแก้ไขปัญหาที่พบ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์และประเมินรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1: พิมพ์รายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์รายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
 1. ใส่กระดาษ U.S. Letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วที่จอแสดงผลไปทางซ้าย จากนั้นกดเลือก Setup () (ตั้งค่า) เมนู Setup (ตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
 3. กดเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกดเลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ์) หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์จะพิมพ์ออกมา
รูปภาพ : ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ที่ไม่มีปัญหาอะไร

ภาพ: ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ที่ไม่มีปัญหาอะไร

รูปภาพ : ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่พบปัญหา

ภาพ: ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่พบปัญหา

 • หากไม่พบข้อบกพร่องในหน้าทดสอบ แสดงว่ากลไกการพิมพ์และตลับหมึกทำงานได้ถูกต้อง ห้ามดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาในเอกสารชุดนี้ หากผลงานพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ลองทำตามคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ดังต่อไปนี้
  • ตรวจสอบว่าภาพที่คุณกำลังพิมพ์มีความละเอียดเพียงพอ ภาพที่ขยายใหญ่มากเกินไปอาจทำให้ภาพดูไม่ชัด หรือเบลอได้
  • หากปัญหาดูเหมือนว่าจะจำกัดอยู่ที่แถบที่อยู่ใกล้ ๆ กับขอบของงานที่พิมพ์ออกมา ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นเพื่อหมุนภาพ 180 องศา ปัญหาอาจไม่ปรากฏบนขอบด้านอื่นของงานพิมพ์
  ข้อความไม่ชัดเจน อ่านไม่รู้เรื่องหรือพิมพ์ไม่ครบถ้วน (กราฟิก)
  เฉพาะ Windows: หากคุณพบว่ามีตัวอักษรที่ไม่ชัดเจน ซ้อนทับหรืออ่านไม่ออก ผลงานพิมพ์ไม่ครบถ้วน ขาดหาย ให้ไปที่หัวข้อหน้าเอกสารพิมพ์อักขระผิดพลาดหรืออ่านไม่รู้เรื่องในระบบ Windows
 • หากคุณเห็นข้อบกพร่องเหล่านี้ตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไปในรายงานทดสอบ ให้ทำตามแนวทางการแก้ไขปัญหาถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบบล็อคสีว่ามีความผิดปกติหรือไม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของบล็อคสี
 1. ตรวจสอบบล็อคสีในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างบล็อคสีที่ไม่พบปัญหา

  ภาพ: ตัวอย่างบล็อคสีที่ไม่พบปัญหา

 2. หากบล็อคสีไม่มีเส้นสีขาว ซีดจางหรือมีส่วนที่ขาดหาย ให้ข้ามไปขั้นตอนเพื่อตรวจสอบการจัดเรียงตลับหมึก
 3. หากบล็อคสีมีเส้นสีขาวหรือซีดจางหรือขาดหาย ให้ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดตลับหมึกจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 1. ใส่กระดาษ U.S. Letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วที่จอแสดงผลไปทางซ้าย จากนั้นกดเลือก Setup () (ตั้งค่า) เมนู Setup (ตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
 3. กวาดนิ้วที่หน้าจอ จากนั้นกดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์)
 4. กดเลือก Clean Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึก) รายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์จะพิมพ์ออกมา
 5. ตรวจสอบรายงานการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์
  • หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ กดเลือก Proceed (ดำเนินการต่อ) เมื่อได้รับแจ้งเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดในระดับต่อไป ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับขั้นตอนการทำความสะอาดที่สามตามความเหมาะสม
      บันทึก
   หากหัวพิมพ์อุดตันมาก อาจต้องทำความสะอาดซ้ำอีกรอบ ในกรณีนี้ ให้รอ 30 นาทีก่อนดำเนินการทำความสะอาดทั้งสามระดับอีกครั้ง
  • หากคุณภาพการพิมพ์ยอมรับได้ ให้กดเลือก Done (เสร็จสิ้น) เมื่อได้รับแจ้งให้เข้าสู๋ขั้นตอนการทำความสะอาดระดับต่อไป ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป
 6. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ในรายงานวินิจฉัยปัญหาการพิมพ์
   บันทึก
เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ต้องทำความสะอาด ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่อ
 • หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบเส้นจัดเรียงตลับหมึกและบล็อคสีว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเส้นจัดเรียงตลับหมึกและบล็อคว่ามีปัญหาหรือไม่
 1. ตรวจสอบเส้นจัดเรียงตลับหมึกและบล็อคสีในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างเส้นจัดเรียงตลับหมึกและบล็อคสี

  ภาพ: ตัวอย่างเส้นจัดเรียงตลับหมึกและบล็อคสี

 2. หากเส้นจัดเรียงตลับหมึกเป็นเส้นตรงต่อกัน คุณสามารถหยุดแก้ไขปัญหาได้
 3. หากเส้นใด ๆ ไม่เป็นเส้นตรงและต่อเนื่อง ให้ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อจัดเรียงตลับหมึก

ขั้นตอนที่ 5: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์จากแผงควบคุม
 1. ใส่กระดาษ U.S. Letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วที่จอแสดงผลไปทางซ้าย จากนั้นกดเลือก Setup () (ตั้งค่า) เมนู Setup (ตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
 3. กวาดนิ้วลงที่หน้าจอ จากนั้นกดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์)
 4. กด Align Printer (จัดเรียงเครื่องพิมพ์)
 5. หลังจากเครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าจัดเรียงหมึก กด OK (ตกลง) จากนั้นรีไซเคิลหรือทิ้งหน้าจัดเรียงตลับหมึกดังกล่าว
 6. พิมพ์รายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์อีกชุดเพื่อพิจารณาว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ไม่ต้องทำการแก้ไขปัญหาใดต่อไปอีก
 • หากรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์มีรอยเป็นแถบหรือหมึกเลอะ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อทำความสะอาดพื้นที่รอบ ๆ หัวพ่นหมึก
 • หากขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ไม่มีรอยหมึกเลอะ ให้ข้ามไปขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาถัดไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหา

ขั้นตอนที่ 6: ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก

อย่าใช้ขั้นตอนเหล่านี้หากหน้าทดสอบหรือผลงานพิมพ์ไม่มีแถบหมึกหรือคราบหมึกเลอะ หากพบคราบหรือรอยหมึกที่ผลงานพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนนี้ตอไปเพื่อทำความสะอาดพื้นที่รอบ ๆ หัวฉีดจ่ายหมึก
รูปภาพ : ตัวอย่างข้อความที่เลอะหมึก

ภาพ: ตัวอย่างข้อความที่เลอะหมึก

รูปภาพ : ตัวอย่างข้อความที่เป็นแถบหมึก

ภาพ: ตัวอย่างข้อความที่เป็นแถบหมึก

 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • ผ้ายางแห้ง ผ้านุ่มที่ไม่มีขุยหรือวัสดุเนื้อนุ่มที่จะไม่ขาดหรือมีเส้นใยหลุดออกมา (ที่กรองกาแฟสามารถใช้ได้เช่นกัน)
  • น้ำกลั่น น้ำกรอง หรือน้ำดื่ม (น้ำประปาอาจมีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตลับหมึกพิมพ์ได้)
      หมายเหตุ
   อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดแผ่นพิมพ์หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึกพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์เสียหาย
 2. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 3. เปิดฝาช่องตลับหมึก โดยวางสองนิ้วใต้มือจับเล็กๆ หนึ่งอันหรือทั้งสองอัน ที่ด้านข้างของฝาช่องตลับหมึก จากนั้นให้ยกขึ้น รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก

  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก

  หน้าจอ Door Open จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์พร้อมข้อความ, ‘The cover or door must be closed to print. Check that it is completely closed.‘ นอกจากนั้น ตัวเลือก Change Ink (เปลี่ยนหมึก) จะปรากฏขึ้นที่มุมด้านขวาล่างของจอสัมผัส คุณไม่ต้องเลือกตัวเลือกนี้ในตอนนี้
 4. ค่อย ๆ กดลงบนตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับเพื่อปลดออก แล้วจึงดึงตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องเสียบในลักษณะเข้าหาตัวคุณ
  รูปภาพ : กดลงเพื่อถอดตลับหมึก

  ภาพ: กดลงเพื่อถอดตลับหมึก

     หมายเหตุ
  ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพร้อมกันทั้งสองตลับ ให้นำตลับบรรจุหมึกออกจากเครื่องเพื่อทำความสะอาดทีละตลับ ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกนอกเครื่องพิมพ์นานกว่า 30 นาที
 5. จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์

  ภาพ: จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์

 6. ตรวจสอบแถบตลับหมึกพิมพ์ว่ามีหมึกหรือเศษฝุ่นเกาะอยู่หรือไม่
     หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก

  ภาพ: ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก

 7. จุ่มแผ่นยางโฟมสำหรับเช็ดทำความสะอาดหรือผ้าที่ไม่เป็นขุยในน้ำกลั่น จากนั้นบีบให้หมาด
 8. ใช้ผ้ายางทำความสะอาดด้านหน้าและขอบรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก
     หมายเหตุ
  ห้ามทำความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก
  รูปภาพ : ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก

  ภาพ: หน้าสัมผัสหัวฉีดพ่นหมึกและตลับหมึก

  1. แถบหัวพ่นหมึก – ห้ามทำความสะอาด
  2. พื้นที่รอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก – ทำความสะอาด
  3. หน้าสัมผัสของตลับหมึก – ห้ามทำความสะอาด
 9. ทิ้งช่องตลับหมึกไว้ประมาณ 10 นาทีเพื่อให้ส่วนที่ทำความสะอาดแห้ง หรือใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดให้แห้ง
 10. ติดตั้งตลับหมึกใหม่โดยเลื่อนทำมุมขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องตลับหมึกเปล่า แล้วค่อยๆ ดันเข้าเข้าจนล็อคเข้าที่
  • ใส่ตลับหมึกสามสีกลับลงในช่องด้านซ้าย
  • ใส่ตลับหมึกดำกลับลงในช่องด้านขวา
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าที่

  ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าที่

 11. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อทำความสะอาดรอบ ๆ หัวพ่นหมึกของตลับหมึกอื่น
 12. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

 13. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้เปิดอัตโนมัติ

แนวทางที่แปด: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ และหากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้มีหมึกเหลือน้อย ตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาคือตัวที่พิมพ์แล้วพบปัญหาในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ตามขั้นตอนที่ระบุก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ hp.com/go/learnaboutsuppliesจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหา
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องตลับหมึก โดยวางสองนิ้วใต้มือจับเล็กๆ หนึ่งอันหรือทั้งสองอัน ที่ด้านข้างของฝาช่องตลับหมึก จากนั้นให้ยกขึ้น
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก

  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก

  หน้าจอ Door Open จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์พร้อมข้อความ, ‘The cover or door must be closed to print. Check that it is completely closed.‘ นอกจากนั้น ตัวเลือก Change Ink (เปลี่ยนหมึก) จะปรากฏขึ้นที่มุมด้านขวาล่างของจอสัมผัส
 3. กดเลือก Change Ink (เปลี่ยนหมึก) เพื่อรับชมวิดีโอบนจอสัมผัสเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก (ตัวเลือก)
 4. กดที่ตลับหมึกที่หมึกหมดหรือใกล้หมดเบา ๆ เพื่อนำออก
  รูปภาพ : กดตลับหมึกลง

  ภาพ: กดตลับหมึกลง

  • นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องที่อยู่ทางซ้ายเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สามสี
  • นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องที่อยู่ทางขวาเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สีดำ
 5. ดึงตลับหมึกพิมพ์เข้าหาตัวออกจากช่องติดตั้ง วางไว้ด้านข้างเพื่อนำไปรีไซเคิล
     บันทึก
  นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดไปรีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ตของ HP  ดำเนินงานอยู่ในหลายประเทศ/ภูมิภาค ท่านสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 6. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ สัมผัสที่พลาสติกสีดำบนตลับหมึกเท่านั้น
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

  ภาพ: นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

 7. ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปกันรอยออกจากตลับหมึกพิมพ์
     หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ลอกเทปกันรอยออก และอย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสตลับหมึกหรือหัวฉีดหมึก

  ภาพ: ลอกเทปกันรอยออก และอย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสตลับหมึกหรือหัวฉีดหมึก

 8. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องตลับหมึกเปล่า แล้วค่อยๆ ดันเข้าเข้าจนล็อคเข้าที่
  • ใส่ตลับหมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
  • ใส่ตลับหมึกดำลงในช่องด้านขวา
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกใหม่

  ภาพ: ใส่ตลับหมึกใหม่

 9. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 10. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ เมื่อฝาช่องปิดสนิท หน้าจอ Door Open ซึ่งมีข้อความ ‘The cover or door must be closed to print. Check that it is completely closed.‘ จะหายไป และเครื่องพิมพ์จะกลับไปหน้าจอหลัก
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

 11. เลือก OK (ตกลง)
 12. รอให้เครื่องพิมพ์ทำการปรับเทียบและจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ หลังจากจัดเรียงเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 13. กดเลือก OK (ตกลง) จากนั้นนำหน้าจัดเรียงตลับหมึกไปทิ้งหรือรีไซเคิล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *