การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibility) หรือ CSR

เป็นนโยบายหลักที่ บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จำกัด
ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญ และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อดูแลเอาใจใส่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และตอบแทน สังคมไทย นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจโดยมุ่งหวังจะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมไทยอย่างยั่งยืน
โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยหัวใจแห่งการแบ่งปัน ปลูกฝังด้านจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในรูปแบบ “จิตอาสาและการแบ่งปันน้ำใจ” นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอีกด้วย

“ธุรกิจจะเติบโตด้วยความยั่งยืน จะต้องคำนึงถึงความอยู่รอด ของสังคมควบคู่กันไป”

โครงการต่างๆที่เคยดำเนินมา

โครงการแบ่งปันน้ำใจ ณ สมาคมรวมปัญญา จ.นนทบุรี
การแสดงความรับผิดชอบต่อสัมคม เป็นนโยบายหลักที่
บริษัท กรีน เทคโนโลยีซิสเท็ม จำกัด
ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก

โครงการเติมฝันปันน้ำใจเพื่อน้อง
ณ โรงเรียนบ้านตาดฟ้าดงสะคร่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
การแสดงความรับผิดชอบต่อสัมคม หรือ CSR
เป็นนโยบายหลักที่ บริษัท กรีน เทคโนโลยีซิสเท็ม จำกัด
ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก