บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จำกัด

พันธกิจ

เราจะเป็นผู้นำด้านเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เราจะสร้างความประทับใจในสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทุกระดับ

เราจะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปตามยุคสมัยอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ

 

 

 

 

 

ค่านิยมองค์กร “GREEN”

G (Gentrify) พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
R (Renponsibility Personal CSR) ปลูกฝังบุคลากรถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
E (Excellent Service) การบริการเป็นเลิศ
E (Efficiency Product) สินค้ามีประสิทธิภาพสูง
N (Nobleness) ยึดถือคุณธรรมและจรรยาบรรณเป็นหลัก